Изпращането на доклади от конференцията става на адрес:

paisievi_chetenija_2015@abv.bg

Краен срок - 15 януари 2016 година.


СТАНДАРТ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

 

Докладите да не превишават 15 стандартни страници, не повече от 27 000 знака.

Страниците да не се номерират.

Шрифт на основния текст: Times New Roman; подравняване: Justify, междуредие: Single, 12 pt. First line: 1, 25.

Ако в текста са използвани други шрифтове, те трябва да се изпратят като прикачени файлове на посочения електронен адрес. Докладът трябва да се изпрати прикачен като .doc файл на същия адрес.

Заглавието се изписва с големи букви (All caps), центрирано (Times New Roman; Bold, Single, 14 pt.), а под него (след един празен ред) с малки букви без съкращения - името, фамилията и работното място на автора (Times New Roman; Bold, Single, 12 pt.).

В началото на статиите се представя кратка анотация (Abstract) за проблематиката на работата на английски език (не повече от 6 реда). След нея на отделен ред се дават ключови думи (Key words) на английски. Големина на шрифта за анотацията и ключовите думи - 10 pt., Normal, Single.

Цитирането на източниците в текста (фамилия на автора, година на изданието, двоеточие, страница) се дава в кръгли скоби, например (Караулов 1999: 43). Ако е сборник, се дава фамилията на редактора и годината на изданието и страницата, напр. (Димитрова, ред. 1998: 56).

Бележките към текста се дават под линия на всяка страница.

Библиографията се дава на края на статията. Най-напред вляво на страницата след пропускане на празен ред се написва Литература (Small caps, Bold, 12). Пропуска се един ред. На следващия ред започва подреждането на авторите (в азбучна последователност, без номериране, Times New Roman; Single, 12 pt).

Библиографският опис се прави на езика на статията и включва само цитираните или споменатите в основния текст заглавия.

Оформянето става по следния начин: фамилия на автора (ако е сборник - фамилия на редактора), година на издаване (и двете Bold), двоеточие, шпация. (Ако текстът е на български език, фамилиите на чуждоезичните автори се транслитерират на кирилица. В доклади на чужд език те не се транслитерират.) След това се изписват фамилията и инициалите на автора (тук имената на латиница се изписват в оригинал), заглавието на текста (Italic), мястото на издаване (град), двоеточие, издателството и годината на издаване (преди годината се въвежда запетая, а в края се слага точка).

Ако е цитирана статия, заглавието се дава в Normal, поставя се точка, след нея се пишат две наклонени черти и след тях се цитира заглавието на книгата или списанието (Italic), посочват се мястото и годината на издаване, при списанията - и броят (въведен с №), както и страниците на статията (с дълго тире, напр. 15-25). Ако статията е от вестник, след броя (пише се №) се добавя датата, а на последна позиция - страниците. В края се поставя точка.

При електронните източници първо се дава датата на публикуване (ако е посочена), след това датата на влизане в сайта, като сайтът се посочва в ъглови скоби, напр.:

<http://www.belb.net/personal/zidarova/Chastici_i_morfemi.htm>. При повече публикации от един и същи автор в една и съща година след годината се слага буква а, б, в. Срв. напр.:

Литература:

Георгиев 1985: Георгиев, Вл. Възникване на нови сложни глаголни форми със спомагателен глагол „имам". // Вл. Георгиев. Проблеми на българския език. София: Изд. на БАН, 1985, 113 - 137.

Димитрова, ред. 1998: Езиково съзнание. Ред. Ст. Димитрова. София: Наука и изкуство, 1998.

Карагьозова 1998: Карагьозова, Сн. Езикът на рекламата. // Езиково съзнание. Под ред. на Ст. Димитрова. София: Наука и изкуство, 1998, 289 - 315.

Караулов 1999: Караулов, Ю. Н. Активная грамматика и ассоциативно-вербальная сеть. Москва: ИРЯ РАН, 1999.

Станкова, Харлакова 1991: Stankova, E., I. Harlacova. English idioms. София: УИ „Св. Климент Охридски", 1991.

Харалампиев 1981: Харалампиев, Ив. Старобългарските средства за изразяване на бъдещи действия и съвременните форми за бъдеще време. // Български език, 1981, № 2, 116 - 122.

Шепърд 1998: Sheppard. L. Father Involvement Shows Positive Outcomes. 13 April, 1998. University of Illinois at Urbana-Champaign. 29 July, 1999 <http://www.urbanext.uiuc.edu/news/news980413g.html>.

Ако статията е от вестник, оформлението е следното: ...// Литературен глас, V, № 161, 24.1Х.1932, с. 4.

 

Забележка:

Редакционният екип си запазва правото да не публикува текстове, които не са оформени по посочения стандарт и не са предадени на електронен адрес: paisievi_chetenija_2015@abv.bg до определения краен срок (15 януари 2016 година).

Няма да бъдат отпечатани и текстове, които вече са били публикувани или са приети за печат на други места, както и текстове, които имат основно описателен характер и не изразяват авторовата позиция по проблема.