• Белетристиката в модерните времена – повторение, сътворение и приложност (повече информация)

  • Славистика (Посвещава се на 20 години от откриването на профил  "Сръбски и хърватски език")

  • Русский язык. Литература. Культура

  • Иновативни методически стратегии в обучението по български език и литература

  • Актуални проблеми на съвременния български език

  • Sprache, Literatur, interkulturelle Kommunikation

  • Lengua, literatura y comunicación intercultural

  • Langue, littérature, communication interculturelle

  • Language, Linguistics & Technology

  • Literature, Culture & Technology

Кръгла маса на тема:

„Българският език в балкански и славянски контекст (Предвъзраждане и Възраждане)" - заявка за участие в кръглата маса