Изпращането на доклади от конференцията става на адрес: redkolegija2014@abv.bg

Разходи, такса правоучастие, начини на плащане

 
 РАЗХОДИ:

 Разходите (за пътни, дневни, настаняване) са за сметка на участниците.

 ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ:

 50 (петдесет) лева или 25 (двадесет и пет) евро.

 НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

 ► При регистрация (в деня на конференцията) таксата правоучастие се заплаща единствено в BGN.
 ► Когато таксата се внася по банков път, тя може да се преведе или по разплащателна сметка в лева  (в размер на петдесет лева), или по разплащателна сметка в евро (в размер на двадесет и пет евро).

 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕВА
 BIC: UNCRBGSF
 IBAN: BG33 UNCR 7527 3154 6320 00
 Получател: ПУ "Паисий Хилендарски"
 Пловдив 4000, ул. „Цар Асен" 24
 Моля да бъде отбелязано името на вносителя!

 CURRENT ACCOUNT IN EURO
 BIC: UNCRBGSF
 IBAN: BG68 UNCR 7527 3454 6320 00
 Beneficiary: The Paisii Hilendarski University of Plovdiv
 24 Tsar Asen Street, Plovdiv 4000, Bulgaria
 Please note that the benefactor's name must be clearly indicated!